STANOVY

Asociácie poskytovateľov INTERNETU (ďalej API)

Záujmového združenia právnických osôb

 

Čl. 1

NÁZOV

/1/ Záujmové združenie právnických osôb má názov „Asociácia poskytovateľov Internetu“, skrátene „API“.

Čl. 2

SÍdlo API

/1/ Sídlom API je Bratislava, Centrum výpočtovej techniky STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Čl. 3

PREDMET ČINNOSTI API

/1/ API je nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle príslušných zákonov Slovenskej republiky. Predmetom činnosti API je:

vytváranie podmienok pre rozvoj služieb Internetu v SR

ochrana záujmov členov API

zastupovanie členov API pred orgánmi štátu pri správnych konaniach

zastupovanie záujmov členov API na vládnej úrovni

zastupovanie záujmov členov API pri súdnych konaniach

posudzovanie, oponentúry a odporúčania návrhov a projektov vrátane návrhov štandardov a noriem v oblasti dátovej komunikácie

podpora rozvoja informačných technológií a Internetu

podpora voľnej súťaže a udržania korektného konkurenčného prostredia pri dodržaní právnych a etických noriem v poskytovaní verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát vrátane ochrany etiky reklamy týchto služieb

spolupráca pri riešení bezpečnostných incidentov a ich prevencii

prezentačné aktivity a odborné vystúpenia za účelom popularizácie Internetu na Slovensku u odbornej aj laickej verejnosti.

/2/ Činnosti uvedené v ods. 1 uskutočňuje API myšlienkovými a materiálnymi prostriedkami uvedenými v ods. 3 a 4 tohto článku.

/3/ Ako myšlienkové prostriedky slúžia:

a/ Prednášky a stretnutia, semináre a diskusie, odborné dialógy a pod.

b/Vydávanie bulletinov, príručiek, zoznamov (napr. programových a technických produktov) a pod.

/4/ Potrebné materiálne prostriedky tvoria:

a/ Prevádzkové poplatky za vybrané činnosti

b/ Členské príspevky členov vo výške stanovenej Valným zhromaždením (čl. 10, ods. 1)

c/ Výťažky z organizovaných stretnutí, publikácií a pod.

d/ Výťažky z výskumných a iných činností a projektov pre verejné a súkromné inštitúcie a organizácie.

e/ Verejné a súkromné dotácie.

f/ Dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele.

g/ Granty domácich a zahraničných organizácií vyplývajúce z účasti v projektoch.

h/ Iné finančné a materiálne príspevky.

/5/ Členské príspevky sú splatné vždy do troch mesiacov od prijatia za člena API. V nasledujúcich rokoch vždy v priebehu prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roka.

/6/ Prostriedky API sa môžu použiť iba na účely, ktoré sú v súlade s predmetom činnosti API. Žiadny člen API a ani nijaká osoba si nemôže privlastniť prostriedky API a ani s nimi zaobchádzať tak, ako by mu, alebo jej patrili. To isté platí aj o prípadných stratách vzniknutých z činnosti API. Obe uvedené zásady platia rovnako počas činnosti API, ako aj po jeho prípadnom zániku alebo zrušení členstva.

 

Čl. 4

FORMY ČLENSTVA

/1/ Formy členstva v API sú nasledovné: riadne, podporujúce a čestné.

/2/ Riadnym členom API sa môže stať právnická osoba poskytujúca služby Internetu, spĺňajúca nasledovné podmienky:

je držiteľom licencie MDPaT na poskytovanie dátových služieb Internetu

služby Internetu poskytuje minimálne jeden rok

je registrovaná v RIPE NCC

má registrovaný Autonómny systém v RIPE NCC

/3/ Podporujúcim členom API môžu byť právnické osoby, ktoré súhlasia so zaplatením zvýšeného alebo mimoriadneho príspevku. Vo Valnom zhromaždení majú poradný hlas a nemajú právo navrhovať uznesenia VZ.

/4/ Čestným členom API môžu byť právnické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj API. Vo Valnom zhromaždení majú poradný hlas a nemajú právo navrhovať uznesenia VZ.

 

 

Čl. 5

VZNIK ČLENSTVA

/1/ Riadnym členom API sa môže stať právnická osoba spĺňajúca podmienky uvedené v čl.4 ods.2. K prijatiu za člena API je potrebná písomná prihláška zaslaná Predsedníctvu API doložená dokladmi preukazujúcimi splnenie vyššie uvedených podmienok. Členstvo začína rozhodnutím Valného zhromaždenia, ktoré o prijatí nového člena rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných riadnych členov.

/2/ Riadnym členom API sa môže stať aj právnická osoba, ktorá nespĺňa všetky podmienky uvedené v čl.4 ods.2 ak o prijatí za člena rozhodne na Valnom zhromaždení dvojtretinová väčšina všetkých riadnych členov API.

/3/ O prijatí podporujúceho a čestného člena rozhoduje Valné zhromaždenie API na návrh Predsedníctva.

/4/ Zakladajúci členovia sa stali riadnymi členmi API podpísaním a zaregistrovaním zakladateľskej zmluvy.

 

Čl. 6

UKONČENIE ČLENSTVA

/1/ Členstvo v  API zaniká dobrovoľným vystúpením, vyčiarknutím, vylúčením a odňatím.

/2/ Dobrovoľné vystúpenie z API je možné len k 31. decembru bežného kalendárneho roka pri splnení trojmesačnej oznamovacej povinnosti, a to písomnou formou na adresu Predsedníctva API. Čestný člen môže vystúpiť v ľubovoľnom čase.

/3/ Vyčiarknuť člena API môže Predsedníctvo API vtedy, keď aj po dvojnásobnom napomínaní mešká so zaplatením členského príspevku viac ako šesť mesiacov. Povinnosť vyrovnať členské príspevky až do termínu zániku členstva sa vyčiarknutím nemení.

/4/ Vylúčiť člena API môže Predsedníctvo na základe hrubého porušenia Stanov API. Proti vylúčeniu je možné odvolať sa Valnému zhromaždeniu, pričom však odvolanie nemá odkladný účinok na rozhodnutie Predsedníctva.

 

 

Čl. 7

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

/1/ Členovia API majú právo zúčastňovať sa Valného zhromaždenia, ako aj ďalších jeho podujatí. Zúčastňovať sa týchto akcií s výnimkou Valného zhromaždenia majú právo aj všetci ďalší pracovníci organizácie, ktorá je členom API, ako aj hostia. Každý riadny člen API má na Valnom zhromaždení jeden hlas.

/2/ Člen API sa zúčastňuje na práci orgánov API prostredníctvom poverenej osoby. Poverenie musí byť v písomnej forme podpísané štatutárnym zástupcom člena.

/3/ Členovia sú povinní obhajovať a podporovať záujmy API so zreteľom na dosiahnutie cieľov uvedených v čl.2 a vyvarovať sa činností, ktoré by mohli viesť k jeho likvidácii. Predovšetkým to je:

a/ Účasť na činnosti v orgánoch API.

b/ Spolupráca v pracovných skupinách vytvorených na vyriešenie konkrétnej úlohy alebo projektu.

/4/ Členovia API sú zaviazaní dodržiavať Stanovy API a rozhodnutia jeho orgánov. Riadni a podporujúci členovia API sú povinní včas uhrádzať platby vyplývajúce z ich členstva vo výške odsúhlasenej Valným zhromaždením API.Čl. 8

ORGÁNY API

/1/ Orgánmi API sú:

1. Valné zhromaždenie (čl. 9, 10)

2. Predsedníctvo API (čl. 11 až 13)

3. Revízna komisia (čl. 14)

4. Rozhodcovská komisia (čl. 15).

 

Čl. 9

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

/1/ Pravidelné zasadanie Valného zhromaždenia sa koná raz ročne.

/2/ Mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia API sa môže uskutočniť z rozhodnutia Predsedníctva API alebo z rozhodnutia pravidelného zasadania Valného zhromaždenia. Ďalej tiež na základe písomnej žiadosti aspoň jednej štvrtiny riadnych členov API doručenej Predsedníctvu API alebo na základe žiadosti Revíznej komisie predloženej Predsedníctvu API. Mimoriadne Valné zhromaždenie sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov od predloženia žiadosti Predsedníctvu.

/3/ Na pravidelné, ako aj na mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia sú písomne pozvaní všetci členovia API minimálne dva týždne pred termínom zasadania. Termín, miesto a čas, ako aj program zasadania určí Predsedníctvo API.

/4/ Na zasadaní Valného zhromaždenia majú všetci riadni členovia hlasovacie právo za predpokladu, že majú voči API splnené svoje platobné povinnosti. Hlasovacie právo sa riadi čl. 7 týchto Stanov. Prenos hlasovacieho práva na iného člena API je možný prostredníctvom písomného splnomocnenia, ktoré musí byť doručené predsedajúcemu zasadania Valného zhromaždenia najneskôr pred jeho začiatkom.

/5/ Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov API alebo ich zástupcov (pozri ods. 4 tohoto čl.). Ak nie je do stanoveného termínu začiatku zasadania Valného zhromaždenia prítomná potrebná nadpolovičná väčšina riadnych členov API oprávnených hlasovať, posunie sa termín zasadania o 30 minút bez zmeny programu zasadania. Potom je Valné zhromaždenie uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov API.

/6/ Na prijatie uznesenia Valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov s výnimkou uznesenia týkajúceho sa zmien Stanov alebo rozpustenia API. V prípade hlasovania o zmene Stanov alebo rozpustení API je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých riadnych členov.

/7/ Valné zhromaždení rozhoduje o prijímaní nových členov spôsobom uvedených v čl.5.

/8/ Zasadanie Valného zhromaždenia vedie predseda Predsedníctva API. Pri jeho neprítomnosti alebo inom zaneprázdnení predsedá zasadaniu jeho zástupca. Ak ani podpredseda nemôže pre neprítomnosť alebo iné zaneprázdnenie viesť zasadanie, zastúpi ho v tejto funkcii najstarší člen Predsedníctva API.

/9/ Zo zasadania každého Valného zhromaždenia sa vyhotoví písomný záznam, ktorý dostane každý člen API do 1 mesiaca po skončení zasadnutia.

/10/ Dobrovoľné rozpustenie API (čl. 16) je možné len na základe rozhodnutia mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia, zvolaného výslovne pre tento účel. Dobrovoľné rozpustenie API musí byť odsúhlasené najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých riadnych členov. Zastupovanie v tomto prípade nie je možné.


Čl. 10

ÚLOHY A PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

/1/ Do pôsobnosti Valného zhromaždenia API patria nasledovné úlohy:

1. Odsúhlasenie zápisu z predchádzajúceho zasadania Valného zhromaždenia.

2. Prijatie riadnych a podporujúcich členov.

3. Prijatie a odsúhlasenie Správy o činnosti, Správy o výsledkoch hospodárenia, plánu činnosti a rozpočtu.

4. Voľba a odvolanie členov Predsedníctva združenia a Revíznej komisie.

5. Stanovenie výšky členského príspevku.

6. Udelenie a odňatie čestného členstva.

7. Rozhodovanie o návrhoch na vylúčenie členstva v API.

8. Rozhodovanie o zmene Stanov a o rozpustení API.

9. Rozprava a rozhodovanie o ďalších bodoch programu zasadania.

 

Čl. 11

PREDSEDNÍCTVO API

/1/ Predsedníctvo API pozostáva zo 7 členov, ktorí si zvolia:

a/ predsedu Predsedníctva,

b/ podpredsedu Predsedníctva,

c/ zapisovateľa.

/2/ Predsedu Predsedníctva ako aj ďalšie funkcie v Predsedníctve volí a odvoláva Predsedníctvo na základe návrhu ktoréhokoľvek jeho člena (pozri ods. 6 tohto čl.).

/3/ Funkčné obdobie Predsedníctva je dvojročné. V každom prípade však až do zvolenia nového Predsedníctva.

/4/ Zasadania Predsedníctva zvoláva jej predseda, pri jeho zaneprázdnení jeho zástupca písomnou alebo ústnou formou.

/5/ Predsedníctvo je uznášania schopné ak boli pozvaní všetci jeho členovia a aspoň polovica z nich je na zasadaní prítomná.

/6/ Predsedníctvo rozhoduje o jednotlivých uzneseniach nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho zasadaniu Predsedníctva.

/7/ Zasadanie Predsedníctva API vedie predseda Predsedníctva. Pri jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vedie zasadanie jeho zástupca. Keď ani to nie je možné, predsedá zasadaniu Predsedníctva jeho najstarší člen.

/8/ Ukončenie členstva v Predsedníctve je možné iba úmrtím, skončením volebného obdobia, vylúčením na zasadaní Valného zhromaždenia, odstúpením alebo zrušením jeho poverenia (reprezentácie) štatutárnym zástupcom člena API.

/9/ Valné zhromaždenie môže jednotlivých členov Predsedníctva alebo aj celé Predsedníctvo kedykoľvek odvolať z funkcie.

/10/ Člen Predsedníctva môže kedykoľvek písomne odstúpiť zo svojej funkcie. Odstúpenie z funkcie oznamuje člen Predsedníctva Predsedníctvu API. V prípade, že odstupuje z funkcie celé Predsedníctvo, oznamuje to Valnému zhromaždeniu. Odstúpenie však nadobúda platnosť až po novej voľbe.

 

Čl. 12

ÚLOHY V PÔSOBNOSTI PREDSEDNÍCTVA API

/1/ Predsedníctvu prislúcha výkonná funkcia API. Rieši úlohy, ktoré Stanovy API priamo neprisudzujú inému orgánu. Do jeho pôsobnosti spadajú predovšetkým nasledovné činnosti:

Navrhovanie plánu činnosti, koncipovanie správ o činnosti a zostavovanie rozpočtov a záverečných správ o hospodárení API.

Príprava zasadaní Valného zhromaždenia.

Zvolávanie riadnych a mimoriadnych zasadaní Valného zhromaždenia.

Spravovanie majetku API.

Menovanie, rozpúšťanie a zabezpečovanie činnosti pracovných skupín poverených riešením konkrétnych úloh a projektov.

Pravidelné informovanie členov API o svojej činnosti a prijatých rozhodnutiach.

 

Čl. 13

VÝZNAČNÉ POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ČLENOV PREDSEDNÍCTVA API

 

/1/ Predseda Predsedníctva, v prípade jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti podpredseda, zastupujú API na verejnosti, voči úradom, alebo voči tretím osobám.

/2/ Predseda vedie zasadanie Valného zhromaždenia a Predsedníctva API. V prípade potreby a nebezpečia z omeškania je oprávnený rozhodovať aj o záležitostiach spadajúcich do právomoci a kompetencie Valného zhromaždenia, alebo Predsedníctva API. V takomto prípade je však potrebný následný súhlas príslušného orgánu API.

/3/ Zapisovateľ pomáha predsedovi vo vykonávaní všetkých záležitostí predsedu, predovšetkým pri vedení protokolov a korešpondencie API.

/4/ Predseda, a v jeho neprítomnosti podpredseda je zodpovedný za riadne vedenie finančných a majetkových náležitostí a iných písomností API.

/5/ Písomné náležitosti, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú finančných pohľadávok a platieb, vybavuje predseda spoločne s podpredsedom.

/6/ Podpredseda Predsedníctva vykonáva činnosti predsedu, v prípade keď je predseda neprítomný alebo zaneprázdnený.

 

Čl. 14

REVÍZNA KOMISIA

/1/ Valné zhromaždenie API zvolí trojčlennú Revíznu komisiu.

/2/ Revíznej komisii prislúcha priebežná a záverečná ročná kontrola účtovných dokladov a hospodárenia API. Povinná je minimálne jedna nečakaná kontrola a koncoročná kontrola hospodárenia. O výsledku každej kontroly predkladá revízna komisia správu valnému zhromaždeniu API. Člen revíznej komisie nemôže byť členom Predsedníctva API.

/3/ Ďalej pre členov Revíznej komisie platia tie isté ustanovenia ako pre členov Predsedníctva API (čl. 11, ods. 3, 8 až 10).

 

Čl. 15

ROZHODCOVSKÁ KOMISIA

/1/ Všetky spory vzťahujúce sa na činnosť API rieši Rozhodcovská komisia.

/2/ Rozhodcovská komisia je trojčlenná. Komisiu a jej predsedu ustanovuje Predsedníctvo API z členov API, na vyriešenie každého jednotlivého sporu, najneskôr do troch týždňov od doručenia sťažnosti Predsedníctvu. Komisia rozhoduje o spore podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

/3/ O výsledku sporu rozhoduje komisia jednoduchou väčšinou hlasov. Pri rozhodovaní musia byť prítomní všetci traja členovia komisie a musia vyniesť rozhodnutie o spore.

/4/ Rozhodnutím o spore končí sa činnosť Rozhodcovskej komisie a komisia sa rozpúšťa.

/5/ Rozhodnutie komisie vo veciach týkajúcich sa API je konečné. Člen alebo členovia API, ktorí sa nepodrobia výkonu rozhodnutia komisie alebo ho neuznajú, môžu byť Predsedníctvom z API vylúčení.

/6/ Rozhodcovská komisia vyhotoví o svojom jednaní a jeho výsledku protokol, podpísaný všetkými troma členmi komisie a postúpi ho Predsedníctvu API, ako aj stranám, ktoré sú v spore.

 

Čl. 16

ROZPUSTENIE API

/1/ Dobrovoľné rozpustenie API môže nastať iba na mimoriadnom a na tento účel zvolanom Valnom Zhromaždení API a iba pri účasti a výsledku hlasovania uvedenom v čl. 9, ods. 10.

/2/ Toto isté mimoriadne Valné zhromaždenie API musí tiež, ak je to potrebné so zreteľom na jestvujúci majetok API, rozhodnúť o spôsobe likvidácie aktívnych a pasívnych pohľadávok API. Ďalej tiež o organizácii alebo organizáciách, na ktorú, alebo na ktoré bude prevedený aktívny alebo pasívny zvyšok likvidácie. Aktívne saldo, ako aj majetok, ak je to možné, mali by byť prevedené na organizáciu alebo inštitúciu, ktorá sleduje také isté alebo podobné ciele ako rozpustené združenie, je nezisková a zaoberá sa verejne prospešnou činnosťou.

/3/ V prípade vynúteného rozpustenia API o postupe, ako aj o likvidácii prípadného aktívneho alebo pasívneho salda, rozhoduje orgán alebo inštitúcia, ktorá dala podnet alebo príkaz na likvidáciu.

V Bratislave, 14.4.1999