Podmienky členstva

Formy členstva v API sú nasledovné: riadne, podporujúce a čestné.

Riadnym členom API sa môže stať právnická osoba poskytujúca služby Internetu, spĺňajúca nasledovné podmienky:

  • je držiteľom licencie MDPaT na poskytovanie dátových služieb Internetu
  • služby Internetu poskytuje minimálne jeden rok
  • je registrovaná v RIPE NCC
  • má registrovaný Autonómny systém v RIPE NCC

Podporujúcim členom API môžu byť právnické osoby, ktoré súhlasia so zaplatením zvýšeného alebo mimoriadneho príspevku. Vo Valnom zhromaždení majú poradný hlas a nemajú právo navrhovať uznesenia VZ.

Čestným členom API môžu byť právnické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj API. Vo Valnom zhromaždení majú poradný hlas a nemajú právo navrhovať uznesenia VZ