Tlačová správa

Združenie poskytovateľov webhostingu, Kopčianska 94, 851 01 Bratislava

 V Bratislave, 10.2.2004

 EUROWEB vo svojich tlačových správach zavádza verejnosť.

 Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW) nie je spokojné s tým, ako spoločnosť EuroWeb Slovakia, a.s. (prevádzkovateľ SK-NIC) informovala verejnosť o zamietnutí kompenzácie držiteľov domén z dôvodu posunu termínov migračného plánu.

Spoločnosť EuroWeb Slovakia, a.s. vo svojej tlačovej správe zo dňa 29. januára 2004 konštatuje, že registrátori nezvládli spracovanie agendy svojich zákazníkov v stanovenom termíne, a preto požiadali prostredníctvom API (žiadosť zo dňa 28.mája 2003) a ZPW (žiadosť zo dňa 14. mája 2003) o posunutie termínu deaktivácie nepremigrovaných domén. V spoločnosti EuroWeb preto nevidia žiadny dôvod, prečo by mali oni odškodňovať držiteľov domén, ktorý si premigrovali svoje domény v pôvodne stanovených termínoch.

ZPW je mimoriadne znepokojené nad tým ako spoločnosť EuroWeb Slovakia a.s. zavádza verejnosť nepravdivými informáciami a zvažuje podanie trestného oznámenia na vedenie tejto spoločnosti. ZPW naozaj požiadalo EuroWeb o posunutie termínu deaktivácie nepremigrovaných domén, ale hlavným dôvodom bola nepostačujúca funkčnosť systému SK-NIC, ktorý bol neustále preťažený. ZPW zároveň ponúklo EuroWebu riešenie, ktoré by posunutím termínu deaktivácie nediskriminovalo držiteľov domén, ktorí si premigrovali domény v pôvodne stanovenom termíne.

Citát zo spomínanej žiadosti zo 14. mája 2003:

"Navrhujeme Vám teda nasledujúcu úpravu migračného plánu:

- Nezrušenie generovania starých domén do zónového súboru 2. júla 2003

- Zrušenie ich generovania až na konci septembra 2003

- Úprava migrovania domén tak, že po termíne 2. júl 2003 budú domény migrované s dátumom 2. júl 2003.  Takýmto systémom by sa domény migrovali až do  konca septembra (čiže do konca prechodného obdobia, počas ktorého by boli generované záznamy nepremigrovaných domén), potom by znovu mohli migrovať normálne a mať dátum expirácie rok od prevedenia migrácie."

Spoločnosť EuroWeb Slovakia a.s. však tento model odmietla a posun termínu deaktivácie nepremigrovaných domén urobila takým spôsobom, ktorý diskriminoval skôr premigrovaných klientov. ZPW preto opätovne zareagovalo a 10. októbra 2003 odoslalo na adresu EuroWebu nasledovnú žiadosť:

"V súvislosti s opätovným posunutím termínu deaktivácie domén si Vás dovoľujeme požiadať o úpravu expiračnej doby domén, premigrovaných pred posunutím termínu deaktivácie nepremigrovaných domén. Chápeme potrebu posunutia termínu deaktivácie nepremigrovaných domén, avšak týmto posunutím sa znevýhodňujú skôr premigrovaní užívatelia. Žiadame preto o vyriešenie tohoto stavu posunutím expiračnej doby – resp. posunutím platnosti stavu DOM_OK u domén premigrovaných pred posunutím termínu, a to nasledovne:

U domén premigrovaných do 2.7.2003 o 4 mesiace, a

u domén premigorvaných do 1.10.2003 o 1 mesiac.

Posunutie platnosti stavu DOM_OK u týchto domén odstráni znevýhodnenie skôr premigrovaných klientov voči klientom, ktorí si povinnosť premigrovať doménu nesplnili včas. Znevýhodnenie vzniklo dvojnásobným posunutím termínu bez patričnej kompenzácie doposiaľ registrovaných domén."

ZPW vyzýva spoločnosť EuroWeb Slovakia a.s., aby zmenila svoje stanovisko zo dňa 29. januára 2004 a odškodnila držiteľov domén, ktorí si premigrovali svoje domény v pôvodne stanovených termínoch, v opačnom prípade môže dôjsť k opätovnému podaniu návrhu na začatie konania vo veci možného zneužívania dominantného postavenia spoločnosti EuroWeb Slovakia a.s. na Protimonopolnom úrade SR.

Zároveň Združenie poskytovateľov webhostingu vyzýva spoločnosť EuroWeb Slovakia, a.s., aby sa verejne ospravedlnila všetkým registrátorom a tiež členom ZPW, keď neoprávnene tvrdila, že registrátori nezvládli spracovanie agendy svojich zákazníkov v stanovenom termíne, pričom skutočným dôvodom bola práve neschopnosť reagovať na požiadavky registrátorov ako aj časté výpadky administratívneho systému SK-NIC.

Združenie poskytovateľov webhostingu

www.zpw.sk