Orgány API

Valné zhromaždenie
Predsedníctvo API
Predseda API


VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pravidelné zasadanie Valného zhromaždenia sa koná raz ročne.

Mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia API sa môže uskutočniť z rozhodnutia Predsedníctva API alebo z rozhodnutia pravidelného zasadania Valného zhromaždenia. Ďalej tiež na základe písomnej žiadosti aspoň jednej štvrtiny riadnych členov API doručenej Predsedníctvu API alebo na základe žiadosti Revíznej komisie predloženej Predsedníctvu API. Mimoriadne Valné zhromaždenie sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov od predloženia žiadosti Predsedníctvu.

Na pravidelné, ako aj na mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia sú písomne pozvaní všetci členovia API minimálne dva týždne pred termínom zasadania. Termín, miesto a čas, ako aj program zasadania určí Predsedníctvo API.

Na zasadaní Valného zhromaždenia majú všetci riadni členovia hlasovacie právo za predpokladu, že majú voči API splnené svoje platobné povinnosti.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov API alebo ich zástupcov. Ak nie je do stanoveného termínu začiatku zasadania Valného zhromaždenia prítomná potrebná nadpolovičná väčšina riadnych členov API oprávnených hlasovať, posunie sa termín zasadania o 30 minút bez zmeny programu zasadania. Potom je Valné zhromaždenie uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov API.

Na prijatie uznesenia Valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov s výnimkou uznesenia týkajúceho sa zmien Stanov alebo rozpustenia API. V prípade hlasovania o zmene Stanov alebo rozpustení API je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých riadnych členov.

Valné zhromaždení rozhoduje o prijímaní nových členov.

Zasadanie Valného zhromaždenia vedie predseda Predsedníctva API. Pri jeho neprítomnosti alebo inom zaneprázdnení predsedá zasadaniu jeho zástupca. Ak ani podpredseda nemôže pre neprítomnosť alebo iné zaneprázdnenie viesť zasadanie, zastúpi ho v tejto funkcii najstarší člen Predsedníctva API.

Zo zasadania každého Valného zhromaždenia sa vyhotoví písomný záznam, ktorý dostane každý člen API do 1 mesiaca po skončení zasadnutia.

Dobrovoľné rozpustenie API je možné len na základe rozhodnutia mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia, zvolaného výslovne pre tento účel. Dobrovoľné rozpustenie API musí byť odsúhlasené najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých riadnych členov. Zastupovanie v tomto prípade nie je možné.

ÚLOHY A PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia API patria nasledovné úlohy:

 • Odsúhlasenie zápisu z predchádzajúceho zasadania Valného zhromaždenia.
 • Prijatie riadnych a podporujúcich členov.
 • Prijatie a odsúhlasenie Správy o činnosti, Správy o výsledkoch hospodárenia, plánu činnosti a rozpočtu.
 • Voľba a odvolanie členov Predsedníctva združenia a Revíznej komisie.
 • Stanovenie výšky členského príspevku.
 • Udelenie a odňatie čestného členstva.
 • Rozhodovanie o návrhoch na vylúčenie členstva v API.
 • Rozhodovanie o zmene Stanov a o rozpustení API.
 • Rozprava a rozhodovanie o ďalších bodoch programu zasadania.

PREDSEDNÍCTVO API

Predsedníctvo API pozostáva zo 7 členov, ktorí si zvolia:

 • predsedu Predsedníctva,
 • podpredsedu Predsedníctva,
 • zapisovateľa.

Predsedu Predsedníctva ako aj ďalšie funkcie v Predsedníctve volí a odvoláva Predsedníctvo na základe návrhu ktoréhokoľvek jeho člena.

Funkčné obdobie Predsedníctva je dvojročné. V každom prípade však až do zvolenia nového Predsedníctva.

Zasadania Predsedníctva zvoláva jej predseda, pri jeho zaneprázdnení jeho zástupca písomnou alebo ústnou formou.

Predsedníctvo je uznášania schopné ak boli pozvaní všetci jeho členovia a aspoň polovica z nich je na zasadaní prítomná.

Predsedníctvo rozhoduje o jednotlivých uzneseniach nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho zasadaniu Predsedníctva.

Zasadanie Predsedníctva API vedie predseda Predsedníctva. Pri jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti vedie zasadanie jeho zástupca. Keď ani to nie je možné, predsedá zasadaniu Predsedníctva jeho najstarší člen.

Ukončenie členstva v Predsedníctve je možné iba úmrtím, skončením volebného obdobia, vylúčením na zasadaní Valného zhromaždenia, odstúpením alebo zrušením jeho poverenia (reprezentácie) štatutárnym zástupcom člena API.

Valné zhromaždenie môže jednotlivých členov Predsedníctva alebo aj celé Predsedníctvo kedykoľvek odvolať z funkcie.

Člen Predsedníctva môže kedykoľvek písomne odstúpiť zo svojej funkcie. Odstúpenie z funkcie oznamuje člen Predsedníctva Predsedníctvu API. V prípade, že odstupuje z funkcie celé Predsedníctvo, oznamuje to Valnému zhromaždeniu. Odstúpenie však nadobúda platnosť až po novej voľbe.


ÚLOHY V PÔSOBNOSTI PREDSEDNÍCTVA API

Predsedníctvu prislúcha výkonná funkcia API. Rieši úlohy, ktoré Stanovy API priamo neprisudzujú inému orgánu. Do jeho pôsobnosti spadajú predovšetkým nasledovné činnosti:

 • Navrhovanie plánu činnosti, koncipovanie správ o činnosti a zostavovanie rozpočtov a záverečných správ o hospodárení API.
 • Príprava zasadaní Valného zhromaždenia.
 • Zvolávanie riadnych a mimoriadnych zasadaní Valného zhromaždenia.
 • Spravovanie majetku API.
 • Menovanie, rozpúšťanie a zabezpečovanie činnosti pracovných skupín poverených riešením konkrétnych úloh a projektov.
 • Pravidelné informovanie členov API o svojej činnosti a prijatých rozhodnutiach.

PREDSEDA - Ing. Ján Vigaš , riaditeľ spoločnosti netPoint s.r.o.