Asociácia poskytovateľov Internetu
Jašíkova 2
821 03 Bratislava

Prihláška za riadneho člena Asociácie poskytovateľov Internetu

  
Presný názov a adresa organizácie: 
Bankové spojenie a číslo účtu: 
IČO: 
DRČ: 
Tel.: 
Fax: 
Štatutárny zástupca: 
Pracovník poverený pre komunikáciu s API:(meno, telefón, E-mail) 
WWW stránka: 
  
Náležitosti v zmysle čl. 4 Stanov API: 
Číslo licencie MDPaT na poskytovanie služieb Internetu: 
Dátum začiatku poskytovania služieb Internetu: 
Autonómny systém (AS): 
Názov LIR v RIPE NCC: 
  

 

Spoločnosť .......... týmto žiada o prijatie za riadneho člena Asociácie poskytovateľov Internetu v zmysle čl. 5 Stanov API.

 

V .......................... dňa: ..........................

 

                                                  .......................................

                                            pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu