Predstavenie API

Asociácia Poskytovateľov Internetu (API) vznikla 24. mája 1999 ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho zakladajúcimi členmi boli piati poskytovatelia prístupu na internet, počet ktorých sa postupne rozširoval. V súčasnosti má týchto riadnych členov: GTS Slovakia, Globaltel, E-tel, Euroweb, Napri, Nextra, Rainside, SANET, Slovanet, Slovenské telekomunikácie, ViaPVT, Zutom.

Vo svojich stanovách má tieto predmety činnosti:

  • vytváranie podmienok pre rozvoj služieb internetu v SR,
  • ochrana záujmov členov API,
  • zastupovanie členov API pred orgámni štátu pri správnych konaniach,
  • zastupovanie záujmov členov API na vládnej úrovni,
  • zastupovanie záujmov členov API pri súdnych konaniach,
  • posudzovanie, oponentúry a odporúčania návrhov a projektov vrátane návrhov štandardov a noriem v oblasti dátovej komunikácie,
  • podpora rozvoja informačných technológií a internetu,
  • podpora voľnej súťaže a udržania korektného konkurenčného prostredia pri dodržaní právnych a etických noriem v poskytovaní verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát vrátane ochrany etiky reklamy týchto služieb,
  • spolupráca pri riešení bezpečnostných incidentov a ich prevencii,
  • prezentačné aktivity a odborné vystúpenia za účelom popularizácie nternetu na Slovensku u odbornej a laickej verejnosti.
Orgánmi Asociácie sú Valné zhromaždenie, Predsedníctvo, Revízna komisia a Rozhodcovská komisia.

Počas svojho pôsobenia Asociácia aktívne komunikovala a komunikuje s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Telekomunikačným úradom SR, Protimonopolným úradom SR ako aj ďalšími orgámni štátnej správy SR a orgánmi Európskej únie za účelom naplnenia svojich Stanov. Pri svojej aktívnej činnosti spolupracuje aj s podobne zameranou profesnou organizáciou - Asociáciou telekomunikačných operátorov (ATO).
Svojimi vystúpeniami a aktivitami za uplynulé obdobie si získala pozíciu, ktorá je akceptovaná v očiach širokej verejnosti, podnikateľských subjektov a orgánov štátnej správy. Predstavuje odborne fundovaného garanta v procese postupnej demonopolizácie dátových a hlasových služieb a snahy Slovenska o začlenenie do Európskej únie. Mimoriadne úsilie vynakladá na zachovanie rovnoprávnych podmienok pre všetky subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti internetu, dátových a hlasových komunikácií.V predchádzajúcom období bola iniciátorom a úspešným účastníkom niekoľkých konaní za účelom zabezpečenia rovnoprávneho podnikateľského prostredia, ktoré kladne ovplyvnili vývoj slovenského internetu.