Aktivity API

API je nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle príslušných zákonov Slovenskej republiky. Predmetom činnosti API je:

 • vytváranie podmienok pre rozvoj služieb Internetu v SR
 • ochrana záujmov členov API
 • zastupovanie členov API pred orgánmi štátu pri správnych konaniach
 • zastupovanie záujmov členov API na vládnej úrovni
 • zastupovanie záujmov členov API pri súdnych konaniach
 • posudzovanie, oponentúry a odporúčania návrhov a projektov vrátane návrhov štandardov a noriem v oblasti dátovej komunikácie
 • podpora rozvoja informačných technológií a Internetu
 • podpora voľnej súťaže a udržania korektného konkurenčného prostredia pri dodržaní právnych a etických noriem v poskytovaní verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát vrátane ochrany etiky reklamy týchto služieb
 • spolupráca pri riešení bezpečnostných incidentov a ich prevencii
 • prezentačné aktivity a odborné vystúpenia za účelom popularizácie Internetu na Slovensku u odbornej aj laickej verejnosti.

Činnosti uvedené v predchádzajúcom odseku uskutočňuje API myšlienkovými a materiálnymi prostriedkami:

Ako myšlienkové prostriedky slúžia:

 • Prednášky a stretnutia, semináre a diskusie, odborné dialógy a pod.
 • Vydávanie bulletinov, príručiek, zoznamov (napr. programových a technických produktov) a pod.

Potrebné materiálne prostriedky tvoria:

 • Prevádzkové poplatky za vybrané činnosti
 • Členské príspevky členov vo výške stanovenej Valným zhromaždením (čl. 10, ods. 1)
 • Výťažky z organizovaných stretnutí, publikácií a pod.
 • Výťažky z výskumných a iných činností a projektov pre verejné a súkromné inštitúcie a organizácie.
 • Verejné a súkromné dotácie.
 • Dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele.
 • Granty domácich a zahraničných organizácií vyplývajúce z účasti v projektoch.
 • Iné finančné a materiálne príspevky.